•••!!!تــــنهــــــــــااااابــــــ◘◘◘ـــــه رســـــم ++دل ++شــــــکســـ◘◘◘ـــته ام!!!•••

♣♣♣دل نوشـــــــــته هایـــــــــی از جنـــــــ○○○ـــس تنــــــ◘◘◘ــهــــــایـــــــی

سخـــــنانــــ•••ـــی که هــــــ◘◘◘ـــیچ گــــــــاه از یـــــادهــــــا نخواد رفتـــــ•••ــــــ♣♣♣


نظرات شما ( ۱۸ )


امشبـــ 🔫🌚🌃
بہ یآدِ اون روزآیہ تلخ 💭
میزنمــ آلبومـو وَرَق 👐🌀
تورو میبینمــ هر طرف💜*_*
چیـــ دآرھ میآد بہ سرمـ؟؟‼️➰
اینہ اوضآع هر شبمــ🔚 :))
قِید احسآسمـو زدمـ 💉
ازین بہ بعد دیگہ بَـدَمـ:١

نظرات شما ( ۱ )

انقد از من نپرسین حالت خوبه؟!
من حالم خوبه:)
فقط...
زندگیم خیلی درد میکنه:)


اوس کـــریـــــم تاواڹ➣
اشـــــتباهاتم بـــــود که چشــام➣
خیـــــس شد ⇦قبـــــول⇨➣
امـــــا گنـــــاه مادرم چے بود➣
کـــــه انقـــــدر زود پیـــــر شد➣

از این غم انگیز تر؟!
شعر های مرا برای معشوق خودت بخوانی

و من برای تو
فقط
شاعری باشم
با نام مستعار...


ﺭﻓﺘــﯽ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺷـﻬﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :

" ﺯﻣﺎﻥ "
ﺩﻭﺍﯼِ ﻫﺮ ﺩﺭﺩﯼﺳﺖ ...

ﻻﻑ ﻣﯽ ﺯﺩﻧﺪ !
" ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺖ"
ﺧﻼﻑِ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ !...

دیــــشب  کهـ  جلـــو آیــــنه بــــودمــ .. به گــــــوشهـ دیـــــوار زلـ زدمـ
رفتمـ تــــــو فِکْـــــر با خودمـ گفتمـ وایـ خــــــدا منـ چقد غمـ دارمـــــا
اشـــــکامـ سرازیـــــر شدنـ...  چــــقد الکیـ تنهامــــ :)
اصنـ انگـــــیزهــِ زندگیـ کردنـ ندارمـ :))
بهـ خــــودمـ اومدمـ یهـــــو گفـــــــفتمــ
پســـریـ کهـ درد دارهــــ رو چهـ بهـ بـــــدن سالـــمـــ داشتنـ :)

نظرات شما ( ۴ )

ﺍﯼ ﮐــﺎﺵ ﯾﺎ ﺑـــــــــــﻮﺩﯼ ،
ﯾـــــﺎ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﻧﺒﻮﺩﯼ !!!
ﺍﯾـــــﻦ ﮐﻪ ﻫﺴـــﺘﯽﻭ ﮐﻨــــﺎﺭﻡ ﻧﯿﺴــــﺘﯽ ...
" ﺩﯾـــــــــﻮﺍﻧﻪ ﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨــــــــــﺪ "
ﺑﻔــــــﻬﻢ ﺑﯽ ﺍﻧﺼــــــﺎﻑ . . . !

نظرات شما ( ۷ )

دلم میخواهد
 یڪ نفر محڪم بزند زیر گوشم❗️
دلیلش مهم نیست...
فقط بشڪند این "بـــغـــض" لعنتے...

نظرات شما ( ۶ )

نخوان عاقد! نخوان!
هزار بار هم صیغه ی عقد بخوانی کسی که هزار و یک دل شیدای کس دیگر است محرم دیگری نمی شود،
محرمیت دل می خواهد نه دلیل،،،،،
تنت درآغــوش کسی باشد ودلـــت جــای دیگــر
هــزارخطبــه هم بخوآننــد خیــانــت اســت ....⇨
☜کســی کــه عشــق کسیســت
✘محــرم دیگــری نمیــشــود ...✘.🔚  😟😟

نظرات شما ( ۳ )

تـو زندگـی..
یکــ جایی هستــــ ، بعـد از کلی دویدن
یهـو وایمیستی
سرتو میندازی پایین
و آروم میگی:
« دیگه زورم نمی رســـهــــ ...!!

نظرات شما ( ۲ )